दिनांक २०/१०/२०१३ रोजी झालेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका व आदर्श उत्तरपत्रिका  

प्रश्नपत्रिकेच्या आदर्श उत्तरपत्रिके बाबत आक्षेप असल्यास खालील ईमेल आय डी  वा पत्यावर योग्य पुराव्या सहित दि. २९/१०/२०१३, सायं ५.०० पर्यंत लेखी स्वरुपात  नोंदवावेत.  दि. २९/१०/२०१३, सायं ५.०० नंतर प्राप्त आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही.

संवर्ग 
कार्यालयाचा पत्ता 

ईमेल आय डी 

वर्ग क
अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक (नागपूर परिमंडळ), जल संपदा विभाग, नागपूर
superofvig@bsnl.in

 

 
कोड क्र . 
   
WRDNGP13C010
   
WRDNGP13C011
   
WRDNGP13C019
   
WRDNGP13C030
   
WRDNGP13C050
   
WRDNGP13C070
   
WRDNGP13C080
     
     
 

 

संवर्ग 
कार्यालयाचा पत्ता 

ईमेल आय डी 

 

वर्ग  ड 
अधीक्षक अभियंता, नागपूर  पाटबंधारे मंडळ, नागपूर 
senicwrd@gmail.com

 

   
WRDNGP13D020
   
WRDNGP13D250